Čo je to prírodná minerálna voda?

6 min. čítanie

Ako chápe pojem prírodná minerálna voda Slovensko a ostatné krajiny EÚ

V tomto článku rozoberieme problematiku definovania prírodnej minerálnej vody. Na to, aby sme pochopili problematiku balených vôd, musíme najprv zistiť, čo vlastne prírodná minerálna voda je. Opierame sa pritom hlavne o legislatívu, ktorá bola do veľkej miery tvorená ľuďmi z brandže.

Rozdiely v chápaní minerálnej vody na Slovensku a v EÚ

V prvom rade je potrebné povedať, že napriek tomu, že minerálnu vodu označujeme v celej EÚ rovnako, medzi minerálnymi vodami v jednotlivých krajinách sú veľké rozdiely. Každá krajina má totiž inú históriu, zvyklosti, chápanie problematiky ako aj legislatívu. Preto sa vnímanie a definícia minerálnej vody v jednotlivých krajinách bude do veľkej miery líšiť. Takmer v každom členskom štáte majú predpisy stanovujúce podmienky, na základe ktorých sa prírodné minerálne vody uznávajú a určujú podmienky na využívanie zdrojov. Tak isto stanovujú pravidlá, na základe ktorých je možné uviesť takéto vody na trh.

Prečo musí byť definícia prírodnej minerálnej vody na EÚ úrovni tak všeobecná?

Keďže jeden členský štát neuznával prírodnú minerálnu vodu druhého štátu pre nesplnené podmienky prvého štátu, vznikli tak bariéry voľného pohybu tohto tovaru. Zabrániť týmto bariéram bolo možné tým, že sa stanovili spoločné pravidlá týkajúce sa hlavne mikrobiologických požiadaviek a podmienok špecifického označovania určitých minerálnych vôd. 

Samozrejme, že ostatné podmienky, na základe ktorých bolo možné uznať novú prírodnú minerálnu vodu a uviesť ju na trh, si mohli krajiny ponechať. Tieto podmienky však pred uznaním a uvedením na trh, museli splniť iba domáce vody – tie, ktoré sa plnia v tej ktorej krajine.

Výsledkom je systém kde sa v jednej krajine predávajú zahraničné prírodné minerálne vody často krát nižšej kvality ako domáce minerálne vody práve kvôli tomu, že boli uznané v zahraničí, kde nemuseli splniť tak prísnu legislatívu. Samozrejme že to môže platiť aj opačne. Napríklad voda, ktorá bola uznaná ako prírodná minerálna voda vo Francúzsku, by nemusela splniť kritéria pre uznanie na Slovensku. Avšak keďže splnila základné európske kritériá, Slovensko ju ako prírodnú minerálnu vodu bude akceptovať a nebude brániť jej predaju na domácom trhu.

Podmienky EÚ pre uznanie prírodnej minerálnej vody

[Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná voda v zmysle článku 5, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelo vyvŕtaných výstupných ciest.
Prírodná voda sa dá jasne odlíšiť od obyčajnej pitnej vody:
a) svojou zvláštnosťou, ktorá je daná charakteristickým minerálnym obsahom, stopovými prvkami alebo ich časťami a prípadne aj určitými účinkami,
b) svojou pôvodnou čistotou, pričom obidve vlastnosti sú zachované z dôvodu podzemného pôvodu takejto vody, ktorá je chránená pred každým rizikom znečistenia.]

Zdroj: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/54/ES z 18. júna 2009 

Vody tak majú minimálne požiadavky stanovené EÚ, ktoré musia splniť, aby sa stali „prírodnými minerálnymi vodami“. Samozrejme, že pri uvádzaní na trh, ako už bolo spomenuté, musí nová minerálna voda ešte splniť špecifické kritéria domácej krajiny. Avšak tie už nie sú vo všetkých štátoch rovnaké a nemusia byť (a väčšinou ani nie sú) tak prísne ako na Slovensku.

Okrem toho musí voda a jej plnenie spĺňať značné množstvo kritérií. Ide o:

- obmedzenie zásahov do procesu plnenia,

- zákaz pridávania akýchkoľvek látok (okrem CO2), 

- splnenia mikrobiologických podmienok, 

- špecifikácia balenia a etikiet, obchodného označenia, 

- splnenie limitov koncentrácii jednotlivých zložiek vo vode, 

- podmienky používanej techniky pri plnení a i.


Legislatíva EÚ taktiež zakazuje uvádzať niektoré tvrdenia o liečivých účinkoch alebo tvrdenia, ktoré by mohli vyvolať dojem liečivých alebo iných zdravotných účinkov, ktoré nie sú potvrdené. 

Tieto minimálne podmienky nariadené na pôde EÚ prebrali všetky členské štáty ako základné podmienky pre uznanie „prírodnej minerálnej vody“. 

Každý členský štát informuje pri uznaní novej prírodnej minerálnej vody Európsku komisiu. Tá následne zapíše túto vodu do zoznamu, ktorý je zverejnený v úradnom vestníku EÚ.

Tieto podmienky platia aj pre „prírodné minerálne vody“ dovezené z tretích krajín. Vodu dovezenú z tretích krajín možno uznať v ktoromkoľvek štáte EÚ, preto by sme mali byť pri používaní prírodných minerálnych vôd dovezených z krajín mimo EÚ obozretní.

Ako chápe prírodnú minerálnu vodu Slovensko

Slovenská legislatíva tvrdí, že ako „prírodná minerálna voda“ môže byť uznaná voda, ktorá spĺňa, okrem mnohých iných požiadaviek, jednu podmienku – priaznivo pôsobí na ľudský organizmus a od inej podzemnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.
          Odoo • Image and Text
          Čím je, okrem iného, charakteristická prírodná minerálna voda podľa slovenskej legislatívy:

          -    je mikrobiologicky bezchybná voda
          -    priaznivo pôsobí na ľudský organizmus
          -    je to podzemná voda
          -    musí byť zachovaná stálosť všetkých rozhodujúcich         ukazovateľov (aj pri zmene výdatnosti)

          Od inej podzemnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.          Pitie slovenskej prírodnej minerálnej vody nám teda dáva istotu, že voda bude bezchybná, bude spĺňať tie najprísnejšie kritériá na kvalitu a pravdepodobne bude predstavovať pre naše telo určitý benefit.

          Minerálna voda je príliš všeobecný pojem

          Vysvetlili sme si teda, čo je to minerálna voda – čím je charakteristická a čo musí spĺňať, aby ju krajina ako prírodnú minerálnu vodu uznala. Všeobecne môžeme tvrdiť, že prírodná minerálna voda je výnimočná voda, ktorú ak chce niekto plniť a označiť ju ako prírodná minerálna voda,  musí splniť veľmi prísne kritéria nielen na začiatku pri zriaďovaní prevádzky, ale počas celého obdobia plnenia.

          Máte pocit, že Vám táto informácia nijako nepomohla a stále nemáte jasno v tom, čím konkrétne je prírodná minerálna voda špecifická? To je logické, pretože každá minerálna voda je špecifická niečím iným – definícia minerálnej vody musí byť všeobecná, pretože existuje nespočetné množstvo druhov minerálnych vôd.

          Či už nízkomineralizovanú alpskú vodu z Talianska alebo vysokomineralizovanú vodu z Poľska. Či už ide o perlivú horčíkovú vodu alebo zásaditú tichú vodu alebo alkalickú kyselku so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov... Definícia prírodnej minerálnej vody musí zahrňovať všetky z nich.


          Tomáš Špes

          (@tomas_aquator)


          Zdroje:

          1. V YHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6.februára2006, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.

          2. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd.

          3. SMERNICA 2000/13/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín.


          Prečo by ženy mali piť kremíkovú minerálnu vodu